Pension Management Web Portal Upgrade ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော TrustLink Company နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း

Pension Management Web Portal Development လုပ်ငန်း Software Upgrade ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်  တင်ဒါအောင်မြင်သော TrustLink Co.,Ltd နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း အား (၃-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။