စိစစ်ရေးမှူး(၄)ရာထူး (၉) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း