စိစစ်ရေးမှူး - ၄ ရာထူး (၄) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း