စိစစ်ရေးမှူး-၄ ရာထူး (၉) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းကိစ္စ