စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဦးစိုးဝင်း မှ ပင်စင်ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ တွေ့ဆုံအားပေး၊ ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လမ်းညွှန်သြဝါဒခံယူ