စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပင်စင်ဉီးစီးဌာနရုံးအမှတ်(၃၄) အဝင်လမ်း ပင်မတံခါးပေါက်အနီးမှ ဝဲဘက်သို့ အရှည် ၄၉၀’၊ အကျယ် ၁၂’၊ ထု ၈” သံကူကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အပြီးဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း