စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်တွင် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးကို ၁-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ခန့်ထားခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်တွင် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးကို ၁-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ခန့်ထားခြင်း