ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရုံးလုပ်ငန်းများစစ်ဆေးခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ လည်းကောင်း၊ ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ လည်းကောင်း ရုံးလုပ်ငန်းများသွားရောက်စစ်ဆေးကာ လိုအပ်သည်များ မှာကြားခဲ့ပါသည်။