ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ (၁၂-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေး၍ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (ပုသိမ်) သို့ သွားရောက်၍ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံကာ ပင်စင်ထုတ်ပေးမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ပင်စင်စားတို့၏ အခက်အခဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ (၁၃-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (ပုသိမ်) ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ပင်စင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း