ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ ၁၁-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေး၍ ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ပင်စင်ကိစ္စရပ်များနှင့် ရုံးလုပ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (ရှမ်းပြည်နယ်) သို့ သွားရောက်၍ ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ ခရိုင်မန်နေဂျာ၊ မြို့နယ်မန်နေဂျာနှင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအား စစ်ဆေးစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအား စစ်ဆေးစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရုံးခန်းများအတွင်း လှည့်လည်စစ်ဆေးစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဝန်ထမ်းအား လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်

 

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (ရှမ်းပြည်နယ်) သို့ သွားရောက်ကာ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်

 

ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းစဉ်

 

ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းစဉ်