ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများသွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ (၂၇-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံကာ လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၏ ရုံးလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးရှိ ရုံးခန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးရှိ ရုံးခန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်