ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး၏ ပင်စင်စားဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား Web Portal သို့ ထည့်သွင်းခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အပေါ် သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ ၂၆-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် ၂၇-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး၏ ပင်စင်စားဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား Web Portal သို့ ထည့်သွင်းခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အပေါ် သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး ပင်စင်စားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား Web Portal သို့ ထည့်သွင်းနိုင်ရန် ပင်စင်စား အချက်အလက်(၄၁)တိုင်စာရင်းများ စနစ်တကျ ပြုစုရာ တွင် လိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းများအား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံကာ လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံကာ လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံကာ လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်