နှစ်လွန်ပင်စင်လျှောက်ထားရန်ကိစ္စအတွက် အသိပေးကြေညာချက်