ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီမံချက်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် Technical Consultation Meeting ဆောင်ရွက်ခြင်း