ပင်စင်ဉီးစီးဌာနတွင် (၁၆.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၉.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဉီးချင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတိုက်ဆိုင်စိစစ်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနပေါင်း ၂၀၀ ကျော်နှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်