ပင်စင်သတင်းလွှာ Pension Bulletin အတွဲ -၁၊ အမှတ် (၂) ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက် ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ (၃)လတစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေသည်။