ပင်စင်သတင်းလွှာ PENSION BULLETIN အတွဲ -၁၊ အမှတ် (၃) ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁)ရက် ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ (၃)လတစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေသည်။