ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာ ခန့်ထားခြင်းအတွက် အသိပေးကြေငြာခြင်း