ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းအသိပေးကြေညာချက်

ပင်စင်ဉီးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဉီးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းအသိပေးကြေညာခြင်း (စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား နှစ်ပတ်ကြိုတင်ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်)