ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ စိစစ်ရေးမှူး-၄၊ ရုံးအကူနှင့် ယာဉ်မောင်း-၅ နေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၂၅) နေရာ၊ စိစစ်ရေးမှူး-၄ (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး (၂၅) နေရာ၊ ယာဉ်မောင်း-၅ (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ရာထူး (၃) နေရာနှင့် ရုံးအကူ (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရာထူး (၂) နေရာများအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ချက်နှင့် လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံ အသေးစိတ်အား ပူးတွဲပါ PDF File တွင်ကြည့်ရှုပါ။

ကြည့်ရှုရန်