ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာချက်

ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း

စိစစ်ရေးမှူး-၄ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း

ယာဉ်မောင်း -၅ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း

ရုံးအကူဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း