ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်အမှုထမ်းနေရာဖြစ်သော ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် စိစစ်ရေးမှူး (၄) နေရာများအတွက် အောင်စာရင်းကြေညာချက်