ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာချက်