ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ယာဉ်မောင်း-၅ ရာထူးနှင့် သန့်ရှင်းရေးအကူ ရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာချက်