ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး-၄ ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူမည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာချက်