ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်း၌ "ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု" ဘာသာရပ်ဆွေးနွေးပို့ချခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်သည် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်သော ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄)နှင့် အဆင့်မြင့် အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၇) တို့၌ ၁၃-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် “ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှု”ဘာသာရပ်အား သွားရောက်ဆွေးနွေး ပို့ချခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဆွေးနွေးပို့ချစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဆွေးနွေးပို့ချစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဆွေးနွေးပို့ချစဉ်