ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၀) နှင့် (၂/၂၀၂၀) အား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်