ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်မှ National Consultant (၁) ဦးငှားရမ်းခြင်းအတွက် Interview စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရုံးချုပ်နှင့်ပြည်နယ်တိုင်း(၁၉)ရုံးတို့တွင် Internet Line များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် Technical Proposal ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်းကို (၂၈.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်ခြင်း