ပြည်တွင်း၌ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများ တက်ရောက်ခြင်းအတွက် ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၂၃-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ (၁၁/၂၀၂၀-၂၀၂၁) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် “ပြည်တွင်း၌ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများတက်ရောက်ခြင်းအတွက် ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသော မူဝါဒအစည်း အဝေး” ကို ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ ဦးဆောင်၍ ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်နှင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (၁၇)ခု ၏ တက်ရောက်လာသူများမှ ပြည်တွင်း၌ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်း များတက်ရောက်ခြင်းအတွက် ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသော မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာများ အား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။