ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီသို့ Central Provident Fund Law နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၁၈.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် တင်ပြရှင်းလင်းခြင်း