အမှုထမ်းရာထူး (၁၂) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း