(၁၀.၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် နည်းပညာအကြံပေး(ပြည်တွင်း) (၁) ဉီးခေါ်ယူနိုင်ရေးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံးများအကြား Data Communication Network အတွက် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် တင်ဒါကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ရှေ့မှောက်တွင် တင်ဒါစည်းမျဉ်းများအတိုင်း ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့သည်