(၁၃.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဉီးစီးဌာန၊ ချင်းပြည်နယ်ဉီးစီးမှူးရုံး၊ ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား