(၁၅.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင်ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရံပုံငွေအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် MIS Software Tendering ခေါ်ယူရေးအတွက် လိုအပ်သည့် Tender Bidding Document နဲ့တကွ Work Flow Process များတွင်လိုအပ်မည့် Module များအား ပြင်ပပညာရှင် Working Group Member များနဲ့ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။