(၁၇.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပင်စင်ဉီးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ (Central Provident Fund – CPF) ၏ MIS Software တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းအတွက် ကုမ္ပဏီများနှင့်အကြိုဆွေးနွေးခြင်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်