(၁၉.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ATG Systems Co.,Ltd မှ သို့ Oracle DataBase နည်းပညာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပင်စင်ဉီးစီးဌာန၌ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းခြင်း