(၁၉.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပင်စင်ဉီးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ (Central Provident Fund – CPF) ၏ MIS(Management Information System) Software ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးအတွက် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်