(၂၄.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ သင်တန်းပို့ချခြင်း