(၂၉.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့ပင်စင်ဉီးစီးဌာန၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဉီးစီးမှူးရုံး၊ပဲခူးမြို့တွင် ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခြင်း