(၄.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) မှ ဥက္ကဌ Mr.Supratin နှင့် အိန္ဒိယသံရုံးအဖွဲ့မှ လက်ထောက်အကြီးအကဲဖြစ်သော Dr.Sumit တို့နှင့် Online Video Conferencing ဖြင့်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

India နိုင်ငံ Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) မှ Chairman Mr.Supratin နဲ့ team..Indian Embassy မှ Deputy Chief Dr.Sumit တို့နှင့် Online Video conferencing 

” Learning experiences from the Neighbours”