(၆.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့ ပင်စင်ဉီးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) တွင် ပင်စင်ယူမည့် ဒေါ်ကြူကြူအေး အား နှုတ်ဆက်ပွဲဆောင်ရွက်ပေးခြင်း