ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် စိစစ်ရေးမှူး(၄)ရာထူးနေရာ ခန့်ထားခြင်းအတွက် အသိပေးကြေငြာခြင်း