ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အလွန့်အလွန် အားကောင်းသည့် မိုခါမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (၁၀) ခု သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ (၁၃-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အလွန့် အလွန်အားကောင်းသည့် မိုခါမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသော စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (၁၀)ခုသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး မိုခါမုန်တိုင်း ကြောင့်ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များအား ထပ်ဆင့် မှာကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာန / လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (၁၀) ခုရှိ ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးများမှလည်း ၎င်းတို့ရုံးများ၏ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အခြေအနေများအား မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများနှင့်တကွ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး  ပြန်လည်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများနှင့် တွေ့ကြုံနေရသည့်အခက်အခဲများ ကို အသီးသီးရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ (၁၃-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ပင်စင် ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ (၁၄-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပင်စင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (၁၀) ခုမှ တာဝန်ရှိသူများအား မိုခါမုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များအား ထပ်ဆင့်မှာကြားစဉ်  

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (၁၀) ခုမှ တာဝန်ရှိသူများအား မိုခါမုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များအား ထပ်ဆင့်မှာကြားစဉ်

 ရခိုင်ပြည်နယ် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးမှူးရုံး၏ မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြအနေ

ရခိုင်ပြည်နယ် အကောက်ခွန်ဦးစီးမှူးရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၏ မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြအနေ

ရခိုင်ပြည်နယ် အကောက်ခွန်ဦးစီးမှူးရုံး၏ မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြအနေ

ရခိုင်ပြည်နယ် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ၏  မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြအနေ

ရခိုင်ပြည်နယ် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ၏  မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြအနေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးမှူးရုံး၏  မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြအနေအား စစ်ဆေးစဉ်

ရခိုင်ပြည်နယ် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြအနေ

ရခိုင်ပြည်နယ် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၏ မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြအနေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးမှူးရုံး၏  မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြအနေအား စစ်ဆေးစဉ်

ရခိုင်ပြည်နယ် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံး၏ မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြအနေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ် ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ မိုခါမုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးမှုအခြေအနေအား စစ်ဆေးစဉ်

ရခိုင်ပြည်နယ် ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြအနေ

ရခိုင်ပြည်နယ် ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ မိုခါမုန်းတိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအား အဆောက်အဦအမိုး ပြုပြင်ထားမှုအခြေအနေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ် ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံကာ လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ် ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ ရုံးလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံကာ လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံး၏ ရုံးလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးစဉ်