မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်များအပေါ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ လက်ရှိပင်စင်စနစ်အား ပိုမိုအားကောင်းခိုင်မာစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပင်စင်အမျိုးအစားများအနက်မှ မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်များအပေါ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးအား (၁၄-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့၊ (၁၈-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့ နှင့် (၂၅-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့တို့တွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ဦးစီးအရာရှိများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား၍ စာရင်းအင်းနှင့် ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ထား ရှိမှု အခြေအနေအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများမှ မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ရမည့်အချက်များအပေါ်တွင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်ပေးခြင်း များ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

 

အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်

 

စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအား ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

 

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးပြောကြားစဉ်

 

ပင်စင်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးပြောကြားစဉ်

 

စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးပြောကြားစဉ်

 

စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

 

စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်