(၁၉.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ သင်တန်းပို့ချခြင်း