(၁၀.၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် နည်းပညာအကြံပေး(ပြည်တွင်း) (၁) ဉီးခေါ်ယူနိုင်ရေးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံးများအကြား Data Communication Network အတွက် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် တင်ဒါကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ရှေ့မှောက်တွင် တင်ဒါစည်းမျဉ်းများအတိုင်း ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့သည်

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်မှ National Consultant (၁) ဦးငှားရမ်းခြင်းအတွက် Interview စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရုံးချုပ်နှင့်ပြည်နယ်တိုင်း(၁၉)ရုံးတို့တွင် Internet Line များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် Technical Proposal ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်းကို (၂၈.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်ခြင်း